Radonmätning villa

Billigt och enkelt att mäta radon

Det kostar bara från 590 kr för att få reda på radongashalten i ditt 1- eller 2-planshus och de små mätdosorna ska mäta i minst 2 månader.

Beställ dosor för radonmätning här!

Varför ska man mäta radon?

De viktigaste skälen till att mäta radongashalten är:

  1. Det finns en hälsorisk då radon på lång sikt kan orsaka lungcancer. Enligt Strålsäkerhetsmyndigheten tar det ca 15 till 40 år innan man riskerar utveckla lungcancer orsakad av radon. Riskerna ökar flerfaldigt för rökare.
  2. Det blir lättare att sälja sitt hus/lägenhet om man har mätt radongashalten och vid behov åtgärdat så att värdet ligger under gränsvärdet 200 Bq/m3. Många köpare tappar intresset direkt om radongashalten inte är kontrollerad eller om den är för hög. Då blir det svårare med försäljning och det drar ut på tiden om man ska göra en 2 månaders långtidsmätning som dessutom måste göras under mätsäsongen 1 oktober till 30 april.
  3.  De svenska myndigheterna har som mål att alla svenska bostäder ska vara kontrollerade och åtgärdade år 2020.

Var mäter man radon?

Man kan mäta radon i inomhusluft, dricksvatten och mark. En bedömning från f.d. SSI (Statens Strålskyddsinstitut) numera Strålsäkerhetsmyndigheten, visar att flera hundra personer dör varje år av cancer orsakad av radon. Eftersom den radioaktiva radongasen varken syns eller luktar, är det av yttersta vikt att man utför en mätning av radon.

För att en mätning av radon i inomhusluft ska var juridiskt giltig (ge årsmedelvärde) krävs en mättid av minst 2 månader, och mätningen ska utföras inom eldningssäsong (1 oktober – 30 april).

Hur mäter man radon?

Radon i hus och lägenheter mäts med hjälp av spårfilmsdosor. Under mätningen kommer radon in i dosorna via en smal luftspalt i dosan. De alfapartiklar som bildas när radonet sönderfaller i dosan orsakar små skador, “spår”, på spårfilmen. Antalet spår är ett mått på radonhalten i det utrymme där dosan har varit placerad.

Ett mätpaket för mätning av radon i hus innehåller mätdosor, mätinstruktion och mätprotokoll. I priset ingår analys och mätrapport.

Långtidsmätning av radon

Radongashalten för en bostad anges som ett årsmedelvärde för bostaden. För beviljande av bidrag för sanering av radon i hus, eller ansökan om sänkning av taxeringsvärde p g a för hög radonhalt krävs ett årsmedelvärde. För bestämning av årsmedelvärde krävs enligt Strålsäkerhetsmyndigheten en mättid av minst 2 månader, och mätningen ska utföras inom eldningssäsong (1 oktober – 30 april). Mätning av radon i hus skall utföras med minst en dosa på varje våningsplan där det finns bostadsrum, dock minst 2 dosor totalt.

Korttidsmätning av radon

En rådgivande korttidsmätning kan utföras om tiden är knapp, eller för snabbkontroll av om utförd radonsanering verkar ha haft effekt. Resultatet är osäkert och bör tolkas därefter. Observera att en rådgivande korttidsmätning INTE ger årsmedelvärde. En rådgivande mätning bör alltid följas upp med en årsmedelvärdesmätning.

Radonmätning i mark

Vid nybyggnation är det värdefullt att veta om den mark man ska bygga på är klassad som högriskmark ur radonsynpunkt, eftersom man då kan bygga radonsäkert från början. I vissa fall kräver kommunens byggnadsnämnd en undersökning av radonhalten i marken inför beviljande av bygglov.

Markradondetektorer grävs ned i marken på ca 1 m djup. Mätningen ska pågå ca 5 dagar. Vi rekommenderar två markradondetektorer för undersökning av ett enstaka husläge. Markradondetektorer levereras med bruksanvisning och mätprotokoll.

Radonmätning i vatten

Provtagning för radonmätning i dricksvatten bör göras i glasflaskor eftersom radongas tränger igenom nästan alla typer av plast. Eftersom hög halt av radon i vatten kan ge upphov till hög radonhalt i inomhusluften bör alla som inte är anslutna till kommunalt vatten kontrollera halten av radon i sitt eget vatten.

Vi levererar radontäta glasflaskor till den som vill mäta radon i vatten. Med flaskorna följer instruktioner för provtagningen och mätprotokoll.