Radonbidrag

Radonbidrag för småhus

Har man vid en långtidsmätning med spårfilmsdosor mätt upp en radongashalt på 200 Bq/m3 eller högre så har man rätt att söka radonsaneringsbidrag. Har man efter genomförda åtgärder fortfarande en förhöjd radongashalt (över 200 Bq/m3) så har man rätt till nytt radonbidrag.

Man kan få 50 % av åtgärdskostnaden i bidrag, och som mest 15 000 kronor i statligt bidrag för radonsanering. Vid åtgärdskostnader över 30 000 kr (som ger 15 000 kr i bidrag) kan man kombinera radonsaneringsbidraget med ROT-avdrag. Det är då viktigt att man tydligt anger i ansökan att man ansöker om radonsaneringsbidrag för materialkostnaden och att man söker ROT-avdrag för arbetskostnaden för åtgärden.

Besiktningskostnaden är också bidragsgrundande.

Det är Länsstyrelsen som administrerar radonsaneringsbidragen och Boverket är den myndighet som står för pengarna.

Villkor för radonsaneringsbidrag

  • att man under en eldningssäsong, från första oktober till och med sista april har genomfört en långtidsmätning med spårfilmsdosor som visar på en radongashalt på 200 Bq/m3 eller högre värden. Mätningen får inte vara äldre än 5 år.
  • att en certifierad besiktningsman har har genomfört mätningar på plats i fastigheten för att konstatera vad de förhöjda radongashalterna orsakas av.
  • att en certifierad besiktningsman har skrivit ett åtgärdsförslag som Länsstyrelsen godkänner.
  • att man äger och är skriven på fastigheten när man ansöker om bidrag och när bidraget betalas ut.

Beställ mätpaket för radonmätning
Boka en radonbesiktning