Artikel i Jönköpings-Posten om återinfört radonbidrag

 

Radonbidraget för sanering av radon är återinfört från den 1:a juli. Detta är en hjälp för att säkerställa att radonhalterna i fastigheter är på en hälsosam nivå. I nedanstående artikel från Jönköpings-Posten (JP.se),  informerar Göran Lindblad om radonmätning och hur bidrag till radonsanering kan sökas via Boverket. För att ansöka klicka här blankett. 

Se mer information hos Boverket: Boverket.se

Facebook Twitter Email
Publicerat i Radonmätning | Etiketter , , , , | Lämna en kommentar

Blankett och instruktioner för radonbidrag finns klara

Radonbidraget kan från 2018-07-01 sökas av småhusägare i behov av radonsanering. Bidrag får lämnas med 50 procent av en skälig kostnad för åtgärderna, dock högst med 25 000 kronor. Regeringen har avsatt totalt 31,5 miljoner kronor för 2018 och 72 miljoner årligen för 2019-2021. Det går att söka ROT-avdrag för arbetskostnader och radonbidrag för materialkostnader.

Ansökningsblankett för radonbidrag här

Läs mer hos Boverket här

Skatterverkets information om ROT-avdrag här

Facebook Twitter Email
Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Miljönämnd hotar fastighetsägare med vite om 50 000 kronor om radonåtgärd inte genomförs

Miljönämnden i Skaraborg tar radonproblematiken på allvar och hotar fem bostadsrättsföreningar och en fastighetsägare med vite om 50 000 kronor om radonåtgärder inte genomförs. Man hänvsisar bl a  till Folkhälsomyndighetens riktvärde och det nationella miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö som ska vara uppfyllt 2020.

Läs mer här om nyheten här.

Facebook Twitter Email
Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Artikel om bidrag för radonsanering från 1:a juli 2018 i Aftonbladet

Den 1 juli återinförs det statliga bidraget till åtgärder mot radon i småhus. Syftet är att minska radonhalten i inomhusluften.

Bidraget gäller enfamiljshus och ansökan ska skickas in till länsstyrelsen i det län där huset finns. Pengarna delas ut för hälften av en skälig kostnad för åtgärderna mot radon. Som mest går det att få ut 25 000 kronor.

LÄS MER

Facebook Twitter Email
Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Regeringen inför stöd till radonsanering

“Regeringen har idag den 21 mars beslutat att återinföra bidraget för radonsanering i småhus. Syftet med bidraget, som kan sökas från och med den 1 juli 2018, är att minska radonhalten i en- och tvåbostadshus.

I budgetpropositionen för 2018 aviserade regeringen en satsning för att minska hälsoproblemen kopplade till radon i bostäder. I dag har regeringen beslutat om att återinföra radonsaneringsbidraget i en- och tvåbostadshus som bidragstagaren äger och själv bor i.

Bidraget täcker 50 procent av skäliga åtgärdskostnader upp till 25 000 kr. Efter slutförd sanering ska radonhalten i inomhusluften vara högst 200 becquerel per kubikmeter.

– I Sverige har hundratusentals bostäder fortfarande för höga radonhalter. Dessutom orsakar radon omkring 500 cancerfall varje år, så det handlar om väldigt många människors hälsa, säger bostadsminister Peter Eriksson.

Förordning om bidrag till åtgärder mot radon i småhus träder i kraft den 1 juli 2018. Bidrag får inte lämnas för åtgärder som påbörjats innan en ansökan om bidrag har kommit in till länsstyrelsen.”

Länk: http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/03/regeringen-infor-stod-till-radonsanering/

 

Facebook Twitter Email
Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Radonbidrag

“Nu har regeringen fattat beslut om ett nytt radonbidrag. Bidraget kommer att kunna sökas från och med den 1 juli 2018 och riktar sig till småhusägare i behov av radonsanering. Boverket håller för närvarande på att ta fram föreskrifter och blanketter.

Boverket kommer inom kort att lägga ut mer information om hur ansökan ska gå till och vilka villkor som gäller.

Radonmätning i villor och radhus ska göras under eldningssäsongen 1 oktober – 30 april för att få ett säkert resultat. Mätperioden ska vara minst två, helst tre månader. Om du redan har gjort en mätning och har för avsikt att söka bidraget bör du inte påbörja några radonsaneringsåtgärder innan ansökan.

Mer information om radon hittar du i “Relaterad information” där du också hittar en länk till regeringens pressmeddelande om ett nytt bidrag.”

Länk: https://www.boverket.se/sv/bidrag–garantier/radonbidrag/

 

Facebook Twitter Email
Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Svensk Radonförenings ordförande Dag Sedin kommenterar det återinförda radonbidraget

“Svensk Radonförenings ordförande Dag Sedin kommenterar regeringens beslut att återinföra radonbidraget:

“Som branschorganisation är vi glada över att regeringen tagit sitt ansvar att åter införa radonbidraget för egna hem. Genom olyckliga omständigheter togs bidraget bort 2014 i samband med nyvalet och all den turbulens som rådde kring den nya budgeten. I samband med återinförandet höjs nu bidraget till 25000kr (max 50% av 50000kr) vilket möjliggör åtgärder av egna hem för de problemställningar man ställs inför när man upptäckt förhöjd radonhalt. Det är viktigt att rätt åtgärder genomförs, och i vissa fall är det förenat med en större investering. På så sätt välkomnas det nya taket för radonbidraget. Nu kan vi se fram emot att färre personer drabbas av lungcancer, vilken idag tyvärr är så pass många som 500 personer per år.”

Den nya förordningen är nu införd vilket innebär att radonbidraget åter igen kan sökas från 1 juli 2018.”

Länk: http://www.mynewsdesk.com/se/svensk-radonfoerening/news/svensk-radonfoerenings-ordfoerande-dag-sedin-kommenterar-det-aaterinfoerda-radonbidraget-299796

Facebook Twitter Email
Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

1,4 miljoner svenskar bor i bostäder med fukt och mögelproblem.

Det finns regler, så kallade nationella riktlinjer, för hur våra bostäder får lov att påverka hälsan, men trots det uppskattar alltså myndigheterna att 1,4 miljoner svenskar bor i bostäder med fukt och mögelproblem.

Länk: http://www.tv4.se/nyheterna/klipp/14-miljoner-svenskar-bor-i-hus-med-fukt-och-mögelproblem-3960813.

 

Facebook Twitter Email
Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

radonhalter på Kungliga slottet

“Skyhöga radonhalter på Kungliga slottet

Det är mycket höga radonhalter på flera platser i Kungliga slottet, i allt från personalens lunchrum till museet Livrustkammaren.

Stockholms slott har problem med höga radonhalter, skriver tidningen VVS-Forum.

Gränsvärdet är på 200 becquerel per kubikmeter luft, vilket överskrids på flera håll, enligt Statens Fastighetsverks radonmätningar förra året. I skattkammarens lunchrum är det exempelvis över 300, i försäljningsdisken över 3 000 och i extremfallet, Kommendantflygens källare, är det över 15 000 bequerel.

Radonsaneringar har pågått i över tio år.

– Ökad ventilation dagtid sänker dock värdena, säger Charlotte Dahn-Gunther på Statens Fastighetsverk, som ansvarar för vård och underhåll av de kungliga slotten, till tidningen.

Livrustkammarens museichef Malin Grundberg uppger för tidningen att personalen bara arbetar under begränsad tid i utrymmen med hög radonhalt. Livrustkammaren huserar i slottets källarvalv.

Även i Haga slott och i Ulriksdals slott har höga radonnivåer uppmätts. Förklaringen är att de står på Brunkebergsåsen, som släpper igenom radon från marken.”

Länk: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/skyhoga-radonhalter-pa-kungliga-slottet

Facebook Twitter Email
Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

“Status radonbidrag, Svensk Radonförening, SRF

“Status radonbidrag, Svensk Radonförening, SRF
Den 14 december hade SRF ett möte med Näringsdepartementet och Boverket där det framkom att radonbidraget just nu håller på att förberedas med nya rutiner och regler. Som ni alla säkert redan vet antog riksdagen regeringens förslag på nytt radonbidrag den 29 november. Förslaget från utskottet är en budget på 34 Mkr per år i radonbidrag under perioden 2018-2021.
Under vårt möte framkom det att det nya radonbidraget kommer vara på plats någon gång under perioden april-juni 2018.
Det kommer inte gå att ansöka om radonbidrag retroaktivt utan kan enbart ansökas när rutinerna är på plats. Det kommer att krävas en besiktning inklusive en utredning samt en ackrediterad radonmätning med ett årsmedelvärde för att radonbidraget skall beviljas.
Maximalt bidrag kommer att vara 25 000 kr och täcka 50% av åtgärden. SRF har framlagt ett önskemål om att även besiktningskostnader skall vara bidragsgrundande. Det krävs inte en ny årsmedelvärdesmätning om den inte är äldre än 5 år. Slutliga regelverket för vad som skall ingå i en utredning för att kunna ansöka om radonbidrag är dock inte fastställt.
Radonbidraget kommer endast att gälla Egna Hem.”

Länk: http://www.svenskradonforening.se/nyheter/radonbidraget-beslutades-den-29-november/

Facebook Twitter Email
Publicerat i Myndigheter | Lämna en kommentar