bostadsrattsforening

Radonmätning i bostadsrättsföreningar

Bostadsrättsföreningen har ansvar för radonhalten i lägenheterna, för att kontrollera – och vid behov åtgärda – så att radonhalten inomhus är lägre än 200 Bq/m3.

Socialstyrelsen har i september 2012  förtydligat hur radon ska mätas i flerbostadhus, och generellt kommer det för många fastighetsägare betyda att fler lägenheter än tidigare behöver mätas.

RadonkontrollCerto kan hjälpa er med radonbesiktning och eventuella åtgärder.

Vi kommer gärna till ett styrelsemöte eller annat tillfälle och berättar mer om vilka krav som Miljöbalken ställer och informerar om hur radonmätning och radonbesiktning går till. Hör av er för att boka en tid.

Miljömål

Mer information om Miljömål – God inomhusmiljö:

År 2020 ska byggnader och deras egenskaper inte påverka hälsan negativt. Därför ska det säkerställas att:

  • Samtliga byggnader där människor vistas ofta eller under längre tid senast år 2015 har en dokumenterat fungerande ventilation.
  • Radonhalten i alla skolor och förskolor år 2010 är lägre än 200 Bq/m3 luft.
  • Radonhalten i alla bostäder år 2020 är lägre än 200 Bq/m3 luft

När miljömålen för en tryggare inomhusmiljö är uppfyllda så har man följt myndigheternas krav samt att man faktiskt får en konstaterat bra eller förbättrad miljö i bostaden. Dessutom höjer det statusen på fastigheten vid försäljning av lägenheter som uppfyller Boverkets miljökrav.

Att känna till radonhalten i inomhusluften ingår i miljöbalkens krav på fastighetsägarens egenkontroll av verksamheten.